prof. dr hab. Eugeniusz Rydz - profesor emerytowany
Specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna

Tematy badawcze:
  • badania w zakresie współzależności procesów industrializacji i urbanizacji oraz ich struktur społeczno-demograficznych i osadniczo agrarnych
  • procesy i konsekwencje przebudowy rolnictwa Polski Północnej w warunkach integracji Polski z UE
  • skutki społeczno-ekonomiczne i przestrzenne procesów restrukturyzacji i prywatyzacji związanych z transformacją ustrojową, na przykładzie wybranych miast
  • tendencje zmian w stanie i strukturze ludności według płci i wieku oraz miejsca zamieszkania
  • wpływ czynników ekonomicznych na podejmowanie inwestycji w turystyce oraz rola różnych form turystyki na aktywizację określonych jednostek osadniczych

Publikacje