ZAKŁAD GEOLOGII I GEOINFORMACJI
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Kierunki badań
 1. Paleogeografia czwartorzędu, stratygrafia i litologia osadów czwartorzędowych, ze szczególnych uwzględnieniem północnej Polski.
 2. Sedymentologia i geomorfologia czwartorzędowych (w tym holoceńskich) środowisk fluwialnych, stokowych, limnicznych, bagiennych i litoralnych.
 3. Geomorfologia współczesnych obszarów zlodowaceń kontynentalnych i górskich.
 4. Stratygrafia porównawcza i neotektonika Europy.
 5. Wpływ gospodarczej działalności człowieka na współczesną morfogenezę dolin i koryt rzecznych oraz strefy brzegowej Bałtyku.
 6. Geochemia osadów różnowiekowych środowisk sedymentacyjnych (w tym metale śladowe).
 7. Zastosowania teledetekcji w badaniach geologicznych i geomorfologicznych.
 8. Kartografia geologiczna i geomorfologiczna.
 9. Kartoznawstwo topograficzne i tematyczne Pomorza Zachodniego w ujęciu retrospektywnym.
 10. Kartograficzna metoda badań - wykorzystanie map jako źródeł informacji o środowisku geograficznym w różnych przekrojach czasowych.
 11. Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji do konstrukcji map.
 12. Prace redakcyjne nad "Atlasem tematycznym miasta Słupska".