ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I TURYSTYKI
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Kierunki badań
 1. Przemiany społeczno-demograficzne jednostek osadniczych Polski Północnej.
 2. Sytuacja ekonomiczna ludności, dochodów indywidualnych, umiejętności działania w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych.
 3. Podstawowe kierunki i tendencje przemian demograficzno-społecznych w regionach nadmorskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego.
 4. Funkcjonowanie miast w okresie transformacji ustrojowej z uwzględnieniem przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej, a także zarządzanie gospodarką miejską.
 5. Przekształcenia na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia na obszarach wiejskich.
 6. Rozwój turystyki i jej rola w aktywizacji społeczno-gospodarczej określonych przestrzeni lub poszczególnych jednostek osadniczych, a także w różnych sferach życia: społecznej, kulturowej, przestrzennej i ekonomicznej.
 7. Metody stymulowania rozwoju turystyki na Pomorzu Środkowym.
 8. Problemy gospodarcze i społeczne wynikające z procesu integracji Polski z krajami Unii Europejskiej.
 9. Edukacja ekologiczna w realizacji zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich.
 10. Węzłowe kwestie społeczno-gospodarcze wsi polskiej u progu XXI wieku.
 11. Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowych ludności wiejskiej.
 12. Znaczenie programów odnowy wsi w rozwoju obszarów wiejskich na Pomorzu.
 13. Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej.
 14. Transformacja regionu a procesy globalizacji na przykładzie Pomorza Środkowego.