/ Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku

Nr 10: 2013 | Nr 9: 2012


Spis treści

Wstęp


Część 1 – Geologia i dynamika nadbrzeży

Kazimierz Furmańczyk, Joanna Dudzińska-Nowak, Konrad Furmańczyk, Barbara Paplińska-Swerpel, Natalia Brzezowska
Erozja wydmy w rejonie Dziwnowa jako rezultat znaczących sztormów


Tomasz Arkadiusz Łabuz
Potencjalny wpływ planowanych podwodnych progów wzdłużbrzegowych i ostróg na zmiany brzegu w Kołobrzegu


Stanisław Musielak, Sylwia Wochna-Bartnik, Marta Arent, Krzysztof Skrzypiński
Dynamika brzegu klifowego w rejonie Miroszewa (Zalew Szczeciński)


Ireneusz J. Olszak, Wacław Florek, Agnieszka Mystkowska
Stratygrafia i litologia osadów czwartorzędowych we wschodniej części klifu orzechowskiego i ich implikacje paleogeograficzne


Stanisław Rudowski, Radosław Wróblewski
Potrzeba wzbogacania toponomastyki brzegu i dna na przykładzie Zatoki Usteckej


Stanisław Rudowski, Katarzyna Makurat
Wpływ lodów dryftowych na rzeźbę i rozwój plaż kamienistych Discovery Bay (Antarktyka Zachodnia) i Adventfjorden (Spitsbergen)


Jacek Tylkowski, Mariusz Samołyk
Wpływ ekstremalnych warunków śnieżno-lodowych na dynamikę procesów morfogenetycznych brzegu klifowego wyspy Wolin na odcinku Biała Góra-Grodno


Część 2 – Formy i procesy eoliczne w kształtowaniu strefy brzegowej

Zbigniew Endler, Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
Interesująca postać boru nadmorskiego koło Kątów Rybackich (Mierzeja Wiślana)


Tomasz Arkadiusz Łabuz, Paweł Osóch
Dynamika rzeźby akumulacyjnego odcinka brzegu wydmowego w rejonie Dźwirzyna


Tomasz Arkadiusz Łabuz
Zmienność rzeźby i położenia wydm przednich na Mierzei Wiślanej pomiędzy rokiem 2003 a 2010


Tomasz Arkadiusz Łabuz
Zmiany morfologii brzegu wydmowego mierzei jeziora Jamno w latach 1998-2010


Tomasz Arkadiusz Łabuz, Krzysztof Skrzypiński
Zmienność rzeźby aktywnego odcinka ustabilizowanych wydm nadmorskich w rejonie Dźwirzyna - studium przypadku


Agnieszka Parzych
Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne niektórych gleb Słowińskiego Parku Narodowego w latach 2002-2005


Część 3 – Geologia, geochemia, hydrologia i biostratygrafia pobrzeży i pojezierzy

Roman Cieśliński
Zróżnicowanie hydro- i morfogenetyczne jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża południowego Bałtyku


Olegas Pustelnikovas
Naturalne i antropogeniczne formy wybranych pierwiastków w glebach i osadach dennych Litwy, północno-wschodniej Polski i Morza Bałtyckiego


Olegas Pustelnikovas
Cechy sedymentacji osadów oraz prognoz rozwoju Zalewu Kurońskiego i południowo-wschodniego Bałtyku


Adam Wojciechowski
Malakofauna późnoglacjalnych osadów słodkowodnych z klifu w Orzechowie

© Copyright 2007-2017 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki