/ Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych

Redakcja: Jerzy Jonczak, Wacław Florek
Poznań-Słupsk 2013 | Ilość stron: 142, ISBN: 978-83-7986-006-7


Halina Dąbkowska-Naskręt
Nanocząstki – naturalne i syntetyczne tlenki żelaza w glebach
Nanoparticles – pedogenic and synthetic iron oxides in soils


Justyna Dresler, Danuta Urban
Charakterystyka wybranych właściwości chemicznych i fizycznych nadkładów mineralnych pogrzebanych złóż torfowych w dolinach rzecznych Wyniosłości Giełczewskiej (Wyżyna Lubelska)
Characteristics of chemical and physical properties of mineral layers of buried peat deposits in rivers valley of the Giełczew Heights (the Lublin Upland)


Wacław Florek, Iwona Tylman
Skaning laserowy w badaniach morfologicznych małych dolin rzecznych (przypadek doliny Jarosławianki)
Laser scanning in the small valleys morphology researches (Jarosławianka valley case study)


Jerzy Jonczak, Wacław Florek
Wiek i właściwości gleb wykształconych z osadów stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska)
Age and properties of the soils formed from mill-pond deposits in the valley of Jarosławianka Creek (Northern Poland)


Jerzy Jonczak, Alojzy Kowalkowski
Geneza, zróżnicowanie przestrzenne i właściwości poligenetycznych gleb zlewni Jarosławianki
Genesis, spatial variability and properties of the polygenetic soils of Jarosławianka catchment


Jerzy Jonczak, Ireneusz Olszak, Anna Łazarczyk
Geneza, ewolucja i właściwości gleb niższej terasy nadzalewowej Słupi w południowej części Słupska
Genesis, evolution and properties of the soils of lower supra-flood terrace of Słupia River in southern part of Słupsk


Aneta Kiebała, Piotr Bednarczyk
Antropogeniczne uwarunkowania zawartości rtęci w osadach aluwialnych małych dolin rzecznych na Wyżynie Lubelskiej
Antropogenic conditioning of mercury content in alluvial sediments from small river valleys in the Lublin Upland area


Alojzy Kowalkowski, Jerzy Jonczak
Morfogenetyczne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju gleb w zlewni młodoplejstoceńskiej doliny erozyjno-denudacyjnej
Morphogenic and anthropogenic conditioning of soils development in a catchemnt of young glacial erosional-denudational valley


Bożena Lemkowska, Mirosław Orzechowski, Slawomir Smólczyński
Zróżnicowanie podłoża torfowisk niskich Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na tle morfogenezy terenu
Differentiation of fens base in the Great Mazurian Lakes Region according to terrain morphogenesis


Monika Niska
Ewolucja stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki w świetle analizy kopalnych szczątków Cladocera (Crustacea)
Evolution of mill-pond in the valley of Jarosławianka Creek based on subfossil Cladocera (Crustacea) analysis


Włodzimierz Rączkowski Łukasz Banaszek,
Osadnictwo w rejonie Jarosławianki - problemy badawcze
Settlement pattern in the catchment of Jarosławianka river - research issues


Sławomir Smólczyński, Mirosław Orzechowski, Bożena Lemkowska
Sekwencje i właściwości gleb dolin rzecznych w krajobrazie młodoglacjalnym Polski północno-wschodniej
Sequences and properties of soils in river valleys in young glacial lansdscape of north-eastern Poland


Zbigniew Sobisz
Flora naczyniowa zlewni Jarosławianki (Równina Sławieńska)
Vascular flora of Jarosławianka River catchment (Sławno Plain)

© Copyright 2007-2018 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki