/ Zebrania naukowe IGiSR

Dyrekcja Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych serdecznie zaprasza pracowników i studentów do udziału w Otwartych Seminariach Geograficznych. Seminaria będą odbywać się w środę, o godz. 10.30-12.00 w budynku Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Partyzantów 27, w sali wykładowej nr 13, I p.

Przeprowadzone OSG

2016-02-17 | Geneza, ewolucja i właściwości gleb Doliny Leśnej (Równina Sławieńska)
dr Jerzy Jonczak

2016-01-27 | Rola czynników naturalnych i antropogenicznych w postglacjalnych przemianach środowiska przyrodniczego w rejonie Wrześnicy (Polska Północno-Zachodnia) (Tezy rozprawy doktorskiej)
mgr Joanna Gadziszewska

2016-01-20 | Postglacjalna ewolucja Doliny Wkry na wysokości Bielaw Gołuskich w świetle analiz geochemicznych i paleoekologicznych osadów paleomeandru oraz gleb średniowiecznej osady
dr Jerzy Jonczak, dr Monika Niska, mgr Joanna Gadziszewska

2015-12-16 | Rozwój funkcji turystycznej w powiecie kartuskim (Tezy rozprawy doktorskiej)
mgr Aleksandra Zienkiewicz

2015-12-02 | Malakofauna osadów Stawu Młyńskiego w Dolinie Jarosławianki (Studium paleoekologiczne)
mgr Joanna Pietruczuk

2015-11-25 | Kurczenie się demograficzne miast województwa zachodniopomorskiego
prof. nadzw. dr hab. Iwona Jażewicz

2015-11-04 | Nielegalny import gatunków Cites do Polski w latach 1999-2013
prof. nadzw. dr hab. Adam Wojciechowski, mgr Karolina Dudzińska

2015-10-28 | Ruch turystyczny na plażach nadmorskich środkowego wybrzeża Bałtyku i jego związek z warunkami pogodowymi
prof. nadzw. dr hab. Adam Wojciechowski, mgr Anna Jaworska, mgr Marcin Sierociński, mgr Dariusz Tyl, mgr Aleksandra Wypyska, mgr Aleksandra Zielonka

2014-04-04 | Koncepcja cyfrowych map geomorfologicznych
dr hab., prof. UAM Zbigniew Zwoliński

2014-03-05 | Wpływ programów rolnośrodowiskowych na świadomości i postawy proekologiczne rolników (Tezy rozprawy habilitacyjnej)
dr Adam Kowalak

2013-11-27 | Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce (Założenia rozprawy habilitacyjnej)
dr Paweł Czapliński

2013-10-23| Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego (Tezy rozprawy habilitacyjnej)
dr Iwona Jażewicz

2013-05-08 | Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Północno-Zachodniej Polsce (Tezy rozprawy habilitacyjnej)
dr Małgorzata Kirschenstein

2013-04-24 | Rozwój funkcji turystycznej w powiecie kartuskim
mgr Aleksandra Zienkiewicz

2013-02-19 | Mapa Wisły F.F. Czakiego z XVIII wieku w świetle analizy geograficzno-kartograficznej (Tezy rozprawy doktorskiej)
mgr Krzysztof Strzelecki

© Copyright 2007-2018 Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki